Statement Transparency Act

Sustainability and ethical business practices

Vitux Group AS (Vitux) is not only committed to producing first-class nutritional supplements. We are also committed to conducting our business in a way that best cares for our planet and its inhabitants.

We operate along the entire value chain, from raw material procurement to production and distribution of nutritional supplements, which gives us a unique insight and opportunity to implement sustainable practices in all our operations.

Sustainability has long been on our agenda, and we therefore aim to integrate sustainability into all our work processes. A common understanding of basic ethical principles is crucial to creating the culture we want at Vitux. These principles are not only for our internal function, but are an expression of what our employees, business partners and society expect from us.

Vitux uses many raw materials in its products and is dependent on various suppliers both within and outside Norway. A key aspect of our commitment is to ensure that our suppliers comply with the same standards that Vitux requires from its own operations.

We consciously choose raw materials and packaging produced in a sustainable way. As a customer, you can be sure that our products are produced with the greatest consideration for people, animals, and the environment, as well as safety for consumption. With the principles set out in the Transparency Act, our efforts to secure raw materials from suppliers who take basic human rights and decent working conditions seriously will be further intensified.

The Transparency Act and due diligence assessment

The Transparency Act, which came into force on July 1. 2022, requires increased openness and transparency in our operations and the wider impact of our business.

The law is aimed at reducing the risk of companies causing or contributing to violations of human rights. It emphasizes the need to ensure decent working conditions with our suppliers, as well as within our own operations.

The law requires companies to carry out due diligence assessments to understand the risk of possible breaches, and to take measures where necessary. This also means that the companies have a duty to inform about the basis and results of these assessments.

It is of great importance to Vitux to make sure that both our own business and the practices of our suppliers do not come at the expense of basic human rights and decent working conditions. This means that Vitux carries out due diligence assessments of both its own and its suppliers’ operations.

Different parts of our organization are involved in carrying out due diligence assessments. Our procurement team has primary responsibility for our suppliers, but other functions also perform due diligence assessments in connection with various business decisions.

We have developed a process for how Vitux will carry out due diligence assessments. This method means that our suppliers will be selected based on which countries they operate in and the size of the purchases we make from them. The criteria for selecting suppliers are under ongoing assessment and updating, regarding any new issues related to human rights and working conditions.

Usually, due diligence assessments will be repeated annually, or in the event of significant changes. A recently carried out assessment revealed that one supplier has not provided satisfactory information. We take this matter seriously and will follow up closely to ensure that our ethical and sustainable standards are maintained.

Conclusion

Through our extensive due diligence assessments, we have identified that one of our suppliers has not provided satisfactory information in accordance with our ethical and sustainable standards. This discovery underscores the importance of our ongoing efforts to ensure that our operations and supply chain respect basic human rights and promote decent working conditions.

In line with our commitment to transparency, and in accordance with the Transparency Act, we take this matter seriously. We have already initiated dialogue with the supplier to resolve the problem. Where necessary, we will not hesitate to reassess our relationship with any supplier who does not meet our ethical requirements.

Going forward, Vitux will continue to strengthen our due diligence assessment processes, by updating our risk models and tools as necessary. Our goal is to ensure that our entire value chain supports sustainable and ethical business practices. We are grateful for our customers’ trust, and we are dedicated to maintaining that trust by ensuring that our products are produced in a responsible and sustainable manner.

Oslo, June 30, 2023
Vitux Group AS

Redegjørelse ihht åpenhetsloven

Bærekraft og etisk forretningspraksis

Vitux Group AS (Vitux) er ikke bare forpliktet til å produsere førsteklasses kosttilskudd. Vi er også engasjert i å drive virksomheten vår på en måte som best tar vare på planeten vår og dens innbyggere.

Vi opererer langs hele verdikjeden, fra råvareinnkjøp til produksjon og distribusjon av kosttilskudd, noe som gir oss en unik innsikt og mulighet til å iverksette bærekraftige praksis i alle våre operasjoner.

Bærekraft har lenge vært på vår agenda og sikter derfor mot å integrere bærekraft i alle våre arbeidsprosesser. En felles forståelse av grunnleggende etiske prinsipper er avgjørende for å skape den kulturen vi ønsker hos Vitux. Disse prinsippene er ikke bare for vår interne funksjon, men er et uttrykk for hva våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet forventer av oss.

Vitux bruker mange råvarer i sine produkter, og er avhengig av forskjellige leverandører både innenfor og utenfor Norge. Et sentralt aspekt av vårt engasjement er å sikre at våre leverandører overholder de samme standardene som Vitux krever fra sin egen virksomhet.

Vi velger bevisst råvarer og emballasje produsert på en bærekraftig måte. Som kunde kan du være trygg på at våre produkter er produsert med største hensyn til mennesker, dyr og miljø, samt sikkerhet for forbruk. Med prinsippene satt ut i åpenhetsloven, vil våre anstrengelser for å sikre råvarer fra leverandører som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold alvorlig, bli ytterligere intensivert.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, krever økt åpenhet og transparens i våre operasjoner og den bredere påvirkningen av vår virksomhet.

Loven er rettet mot å redusere risikoen for at bedrifter forårsaker eller bidrar til brudd på menneskerettighetene. Den understreker behovet for å sikre anstendige arbeidsforhold med våre leverandører, så vel som innen våre egne operasjoner.

Loven krever at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å forstå risiko for mulige brudd, og iverksette tiltak der det er nødvendig. Dette innebærer også at bedriftene har plikt til å informere om grunnlaget og resultatene av disse vurderingene.

Det er av stor betydning for Vitux å forsikre seg om at både vår egen virksomhet og våre leverandørers praksis ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at Vitux utfører aktsomhetsvurderinger av både egen og leverandørenes virksomhet.

Forskjellige deler av vår organisasjon er involvert i å utføre aktsomhetsvurderinger. Vårt innkjøpsteam har hovedansvaret for våre leverandører, men andre funksjoner utfører også aktsomhetsvurderinger i forbindelse med forskjellige forretningsbeslutninger.

Vi har utviklet en prosess for hvordan Vitux skal utføre aktsomhetsvurderinger. Denne metoden innebærer at våre leverandører vil bli valgt ut basert på hvilke land de opererer i og størrelsen på kjøpene vi gjør fra disse. Kriteriene for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering, med hensyn til eventuelle nye problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vanligvis vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig, eller ved vesentlige endringer. En nylig gjennomført vurdering avdekket at én leverandør ikke har gitt tilfredsstillende informasjon. Vi tar denne saken alvorlig og vil følge opp nøye for å sikre at våre etiske og bærekraftige standarder blir opprettholdt.

Konklusjon

Gjennom våre omfattende aktsomhetsvurderinger har vi identifisert at én av våre leverandører ikke har gitt tilfredsstillende informasjon i henhold til våre etiske og bærekraftige standarder. Denne oppdagelsen understreker viktigheten av den kontinuerlige innsatsen vår for å sikre at vår virksomhet og leverandørkjeden respekterer grunnleggende menneskerettigheter og fremmer anstendige arbeidsforhold.

I tråd med vårt engasjement for åpenhet, og i samsvar med åpenhetsloven, tar vi denne saken alvorlig. Vi har allerede innledet dialog med nevnte leverandør for å løse problemet. Der det er nødvendig, vil vi ikke nøle med å revurdere vårt forhold til enhver leverandør som ikke lever opp til våre etiske krav.

Fremover vil Vitux fortsette å styrke våre aktsomhetsvurderingsprosesser, gjennom å oppdatere våre risikomodeller og verktøy etter behov. Vårt mål er å sikre at hele vår verdikjede støtter en bærekraftig og etisk forretningspraksis. Vi er takknemlige for vår kunders tillit, og vi er dedikerte til å opprettholde denne tilliten gjennom å sikre at produktene våre er produsert på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Oslo, 30.06.2023
Vitux Group AS